Tignan ang aming Tuntunin at Kondisyon

Ang Rentalcars.com ay isang trading name ng Booking.com Transport Limited, isang limitadong kumpanyang nakarehistro sa England at Wales (Numero 05179829), na ang nakarehistrong address ay sa 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA. Binubuo ng mga tuntunin at kundisyong ito, kasama ng aming paunawa sa privacy at pahayag sa cookie, ang kasunduan namin sa iyo para sa mga serbisyong ibinibigay namin kaugnay ng pagsasaayos sa supply ng naaarkilang sasakyan. Para maiwasan ang agam-agam, ang tinutukoy ng ‘ikaw’ ay ang pangunahing driver, ang taong magbabayad sa inaarkila at/o ang taong magbu-book. Pakitandaan, bagama't maaaring magtukoy ng higit pa sa isang tao ang ‘ikaw,’ nakakontrata kami sa lahat ng partido, pero ang pangunahing driver lang ang makakausap namin sa usapin ng kumpirmadong pag-book. Sama-sama, tinatawag ang mga ito bilang ‘aming mga tuntunin.’ Ilalapat ang mga tuntuning ito sa lahat ng kontrata para sa pagbibigay ng aming serbisyo, anupaman ang nakasaad sa lahat ng iba pang tuntunin at kundisyon. Hindi dapat ituring ang anumang pagkilos ng Rentalcars.com bilang pagtanggap sa iba pang tuntunin. Ang pagtanggap ng mga serbisyo o paglagda sa anumang kasunduan ay ituturing na kongklusibong patunay ng iyong pagtanggap sa mga tuntuning ito. Maaari naming pana-panahong baguhin ang mga tuntunin at pinapayuhan kang tingnan ang website para makita ang anumang pagbabago sa mga tuntuning nalalapat sa iyo. Ang pag-arkila mo ng anumang sasakyan ay napapailalim sa mga tuntunin at kundisyon ng kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan at sa mga kaukulang batas ng bansa at/o estado kung saan isinasagawa ang pag-arkila. Maaari ding may mga ilapat na indibidwal na paghihigpit sa iyong inaarkilang sasakyan.

Ikaw ay mabibigyan ng sasakyang direkta mula sa amin o bilang ahente. Nakadepende ang kapasidad naming kumilos sa ugnayan namin sa kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan.

Nalalapat ang mga tuntuning ito sa anumang pag-book na ginagawa mo sa amin o sa pamamagitan ng website na ito, kaya dapat mong tiyaking alam mo ang mga nilalaman ng mga iyon. Parehong naglalaman ng mga pagbubukod at limitasyon sa pananagutan ang aming mga tuntunin at ang mga tuntunin ng mga kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan na aming nakakatrabaho.

Ang pag-book mo sa website na ito ay nakadepende sa pagtanggap mo sa aming mga tuntunin. Kung hindi ka sang-ayon sa anumang parte ng mga ito, hindi ka dapat magpatuloy sa iyong pag-book. Kapag kinumpirma mong gusto mong mag-book ng sasakyan sa pamamagitan ng website na ito, ibig sabihin, nabasa at naunawaan at tinatanggap mo ang aming mga tuntunin. Kung may anumang parte na hindi mo ganap na nauunawaan, o kung mayroon kang tanong tungkol sa pag-arkila ng sasakyan o ng iba pang produkto, makipag-ugnayan sa amin.

Pagkumpirma ng iyong pag-book at pagkuha ng bayad
Sa karamihan ng kaso, agaran naming kukumpirmahin ang iyong pag-book sa pamamagitan ng email address na ibinigay noong ginawa ang pag-book. Kung minsan, kailangan naming hintaying kumpirmahin ng kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan na may available na sasakyan. Sasabihin namin kaagad sa iyo kung mangyayari ito, at pansamantalang iba-block ang pera sa iyong card ng pagbayad. Sa oras na kumpirmahin nila ang iyong sasakyan, ipapaalam namin ito sa iyo, at kukunin na ang pera mula sa iyong card.

Hangga't hindi pa nakukumpirma ang iyong sasakyan, maaari mong ‘i-void’ ang bayad ng anumang oras. Pindutin lang ang ‘Pamahalaan ang pag-book’ sa itaas ng aming site, ilagay ang email address na ibinigay sa pag-book at ang numero ng pagreserba, at pindutin ang ‘Kanselahin ang pag-book.’ Ia-unblock namin ang pera sa iyong card.

Sa iilang pagkakataon lang hindi nakukumpirma ng kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan kung may available na sasakyan. Kung mangyari iyon, sasabihin namin sa iyo, at ia-unblock ang pera sa iyong card.

Kapag nag-book ka ng sasakyan o ng iba pang produkto sa aming site, mag-i-email kami sa iyo para kumpirmahin ang pagiging available nito sa loob ng 48 oras ng pag-book (o, kung mas maaga, hindi bababa sa 24 na oras bago ang oras ng pagkuha mo). Pagkatapos ay magpapadala kami sa iyo ng kumpirmasyon ng pag-book.

Hindi ka magkakaroon ng kontrata hangga’t hindi namin nakukumpirma ang pag-book mo at nakukuha ang bayad. Ipapadala namin ang lahat ng ugnayan sa address na ibinigay nang ginawa ang pag-book. Para maiwasan ang ang agam-agam, walang anumang nakasaad sa mga tuntuning ito ang magbibigay sa anumang ikatlong partido ng anumang benepisyo o karapatan alinsunod sa Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

Pagkatumpak ng Impormasyon
Bagama't sinisikap naming tiyakin ang pagkatumpak ng impormasyon sa website na ito, wala sa amin, aming mga affiliate, supplier o ahente, ang mananagot para sa iyo para sa pagkatumpak ng nasabing impormasyon. Ikaw lang ang may responsibilidad na suriin ang pagiging tumpak, kumpleto, at kapaki-pakinabang ng lahat ng impormasyong ibinigay sa website na ito.

Dapat mong ipakita ang voucher / eVoucher ng Rentalcars.com sa kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan kapag kinuha mo na ang iyong inaarkilang sasakyan. Hindi kami mananagot sa mga pag-arkilang tatanggihan kung walang maipapakitang voucher / eVoucher.

Hindi kami mananagot para sa sa anumang bayaring natamo bilang resulta ng mga dokumentong nilagdaan para sa at tinanggap sa counter para sa pag-arkila ng sasakyan.

Hindi kami magiging responsable para sa sinumang nagmamaneho sa ilalim ng impluwensya ng alak/droga, magdudulot ng sinasadyang pinsala, magmamaneho sa labas ng kalsada, o magmamaneho nang walang sapat na pag-iingat at atensyon. Ikaw ang ganap na magiging responsable sa mga nasabing pangyayari. Hindi komprehensibo ang listahang ito.

Ano ang kasama / hindi kasama sa presyo?
Pakibasa ang mga partikular na tuntunin at kundisyong nauugnay sa iyong inarkilang sasakyan, na makikita mo sa proseso ng pag-book.

Gasolina at Mga Deposito sa Counter ng Pag-arkila ng Sasakyan
Humihingi ang karamihan ng mga kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan ng deposito sa simula ng pag-arkila para masagot ang sobra sa pananagutan, anumang bayaring maiipon sa panahon ng pag-arkila, at gasolina, sa ilang pagkakataon. Para makapagdeposito, madalas ay hihingan ka ng valid na credit card na may available na pondo. Dapat ay nakapanganalan ang card na ito sa pangunahing driver. Pakitandaan, hindi pare-pareho ang uri ng card na tinatanggap ng lahat ng kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan at dapat mong tingnan ang seksyong “Mahalagang Impormasyon” kapag nagbu-book ka at/o ang iyong kasunduan sa pag-arkila ng sasakyan para makumpirma kung aling mga uri ng card ang tatanggapin. Kung mayroon ka pang tanong, makipag-ugnayan sa amin. Kung ibabalik ang sasakyan at ang mga extra sa parehong estado kung saan ito inarkila, at alinsunod sa patakaran sa gasolina, ibabalik ang deposito pagkatapos ibalik ang sasakyan (pakitandaan na maaaring umabot ng 30 araw bago lumabas ulit ang pera sa credit card mo).

Aatasan ka ng ilang kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan na ibalik ang sasakyan nang may gasolinang kapareho ng laman ng tangke nito nang kunin mo ito. Ang ilan ay gumagana sa patakaran sa gasolina kung saan dapat munang bilhin mo ang unang tangke ng gasolina at maaaring ibalik ang sasakyan nang walang laman – sa ganitong kaso, maaaring walang refund para sa hindi nagamit na gasolina.

Maaaring maging mas mataas ang gastos kapag ang kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan ang naniningil para sa gasolina, kumpara sa lokal na istasyon ng petrol.

Labas sa Oras na Serbisyo
Sa karamihan ng lokasyon ng paliparan, sasalubungin ang mga flight at ang mga inihatid na sasakyan sa labas ng mga normal na oras ng trabaho. Gayunpaman, maaaring magkaroon ng karagdagang bayad para sa serbisyong ito, na direktang mababayaran sa kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan. Aabisuhan ka namin kung may ilalapat na singil kapag kinumpirma mo ang iyong mga oras ng pagkuha sa iyong kahilingan sa pag-book. Sa pagkakataong magdulot ang nahuling flight ng pagkuha ng sasakyan na labas sa normal na oras ng trabaho ng kumpanya, ang kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan ay maaaring pumayag na magbigay ng labas sa oras na serbisyo – sa ganitong kaso, aabisuhan ka nila ng anumang bayarin. Wala kaming magiging pananagutan kung walang available na labas sa oras na serbisyo – at kung kaya inirerekomendang kumuha ka ng hiwalay insurance sa biyahe. Ang mga counter para sa pag-arkila ng sasakyan na wala sa paliparan ay maaari ding magbigay ng labas sa oras na serbisyo.

Mga Minimum / Maximum na Limitasyon sa Edad
Sa karamihan ng mga lokasyon, ang minimum na edad ng pag-arkila ay 21 taong gulang. Maaaring maglapat ng mga karagdagang bayarin ang mga partikular na kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan at partikular na bansa para sa mga driver na may edad na wala pang 25 taon o mahigit 65 taon: kapag naisumite na ang tamang edad ng driver kasama ang kahilingan sa pag-book, mag-aabiso kami tungkol sa anumang kaparehong bayarin. Ang minimum na pangangailangan sa edad sa mas malalaking sasakyan ay maaaring maging mas mataas sa ilang lokasyon. Makipag-ugnayan sa aming Contact Center kung mayroon kang anumang tanong o alalahanin tungkol sa usaping ito.

Mga Karagdagang Driver
Maaaring maglapat ng mga bayarin para sa mga karagdagang driver, na mababayaran sa counter ng pag-arkila ng sasakyan (maliban na lang kung partikular na nabanggit sa voucher / eVoucher ng Rentalcars.com). Makipag-ugnayan sa aming Contact Center.

Mga Arawang Kalkulasyon / Panahon ng Pag-arkila / Panahon ng Pagpapalawig ng Pag-arkila/ Nahuling Pagbalik
Makukumpirma ang presyo ng pag-arkila mo ng sasakyan sa oras ng pag-book at kakalkulahin sa batayang 24 na oras na mga unit. Kung gusto mong palawigin ang panahon ng pag-arkila pagkakuha mo sa sasakyan, o kung ibabalik mo ang sasakyan nang lampas sa nakasaad sa iyong voucher / eVoucher, ang kontrata para sa nasabing pagpapalawig ay laging maididirekta sa kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan at ang sobrang oras ay sisingilin ng kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan sa lokal na arawang rate, na maaaring maging mas mataas kaysa sa mga rate na napagkasunduan natin sa oras ng pag-book. Maaari ding maningil ang kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan ng karagdagang multa para sa nahuling pagbalik, at makikita ang mga detalye ng anumang karagdagang pagbabayad sa iyong kontrata sa kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan.

Mga Nahuling Pagkuha / Maagang Pagbalik
Magsisimula at matatapos ang iyong pag-arkila batay sa mga petsa ng pagkuha at pagbalik na nakadetalye sa iyong voucher / eVoucher. Sa kasamaang-palad, hindi kami makapagbibigay ng mga refund para sa hindi nagamit na oras kung ang sasakyan ay huli nang nakuha o ibinalik nang maaga. Kung hindi mo kayang kunin ang sasakyan sa pinagkasunduang oras at petsa, mahalagang makipag-ugnayan ka agad sa amin sa lalong madaling panahon. Kung hindi mo ito gagawin, walang kasiguraduhang magiging available pa rin ang sasakyan – at hindi ka magiging nararapat sa anumang refund.

Mga One-Way na Pag-arkila
Kailangan kumpirmahin nang maaga ang mga one-way na pag-arkila at maaaring patawan ang mga ito ng mga one-way na bayarin, na mababayaran sa kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan. Aabisuhan ka namin tungkol sa mga tinatayang gastusin matapos namin matanggap ang iyong kahilingan sa pag-book at matanggap ang kumpirmasyon mula sa kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan tungkol sa one-way na pag-arkila.

Mga Child Seat at Espesyal na Kahilingan
Ang mga child seat, roof rack (hindi available sa ilang sasakyan) at iba pang ‘dagdag’ na item ay maaaring hilingin sa karamihan ng mga lokasyon, bagama't hindi matitiyak ang mga ito. Madalas ay may bayaring dapat ibigay sa kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan. Sa karamihan ng mga lokasyon, kailangan ng mga child seat alinsunod sa batas. Pakitandaan: maaaring walang seatbelt sa likod ng lahat ng sasakyan. Makipag-ugnayan sa aming Contact Center tungkol sa mga item na ito. Ang mga kahilingan para sa mga item na ito ay dapat isumite sa oras ng pag-book.

Mga Paghatid at Pagkuha
Papayag ang ilang kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan na ihatid / kunin ang iyong sasakyan sa isang partikular na address. Gayunpaman, maaaring may bayad ang serbisyong ito, na dapat ibigay sa kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan. Aabisuhan ka namin kung may ilalapat na singil kapag kinumpirma mo ang iyong mga oras ng pagkuha / pagbalik, kasama ang buong detalye ng address, sa iyong kahilingan sa pag-book. Pakitandaan: sa pangkalahatan, hindi naghahatid o kumukuha ng sasakyan ang mga kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan sa mga pribadong matutuluyan.

Mga Lugar Kung Saan Maaaring Magmaneho
Maaaring may mga mailapat na paghihigpit kapag dinala ang inarkilang sasakyan sa ibang bansa/estado/pulo; kaya naman dapat maabisuhan ang aming Contact Center sa oras ng pag-book kung may plano kang gawin ito. Maaaring kailanganin ng karagdagang dokumentasyon at maaaring may mga mailapat na lokal na singilin para sa transportasyon sa ilang partikular na bansa. Maaaring may mga mailapat ding paghihigpit sa malalayong lugar gaya ng Australian outback; mangyaring makipag-ugnayan sa aming Contact Center.

Mga Pagkansela, Hindi Pagdating, at Pagbabago
Kadalasan, ang patakaran sa pagkansela sa ibaba ang malalapat sa iyong pag-book; gayunpaman, dapat mong tingnan ang mga tuntunin at kundisyon ng kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan kung sakaling may inilalapat silang mas mahigpit na patakaran.

Pagkansela ng Mga Pag-book na Nabayaran nang Buo

 • Kapag nagkansela ka sa loob ng 48 oras o higit pa bago nakatakdang magsimula ang iyong pag-arkila, ire-refund ang ibinayad mo.
 • Kapag nagkansela ka sa loob ng 48 oras bago ang pagkuha mo, ire-refund ang ibinayad mo, kung saan ikakaltas ang halaga ng 3 araw na pag-arkila:
  • kung na-book mo ang sasakyan nang mas mababa sa 3 araw, walang dagdag na singil, pero hindi ka makakatanggap ng anumang refund.
 • Kung hindi ka darating sa napagkasunduang oras at petsa, at/o hindi mo maibibigay ang lahat ng kinakailangang dokumentasyon, at/o hindi ka makakapagbigay ng credit card na nakapangalan sa pangunahing driver na may sapat na pondo para sa deposito ng sasakyan, maaaring hinid ipaarkila sa iyo ng kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan ang naturang sasakyan. Kung mangyayari iyon:
 • kung tatawag ka sa amin mula sa counter, ire-refund ang ibinayad mo, kung saan ikakaltas ang halaga ng 3 araw na pag-arkila
 • kung hindi mo kami tatawagan mula sa counter, wala kang matatanggap na refund.

Pagkansela ng Mga Depositong Pag-book

 • Kapag nagkansela ka sa loob ng 48 oras o higit pa bago nakatakdang magsimula ang iyong pag-arkila, ire-refund ang ibinayad mo, kung saan ikakaltas ang deposito.
 • Kung magkansela ka nang maaga na mas mababa sa 48 oras, pero bago maitakda ang pag-arkila mong magsimula, makakatanggap ka ng refund ng perang ibinayad mo, kung saan ikakaltas ang deposito o halaga ng 3 araw na pag-arkila, alinman ang mas malaki.
 • Kung mag-book ka ng sasakyan nang mas mababa sa 3 araw, walang dagdag na singil, pero hindi ka makakatanggap ng anumang refund.

Mga No-Show
Ang ‘No-show’ ay kapag:

 • gusto mong magkansela pero hindi ka nagsabi sa amin bago nakatakdang magsimula ang pag-arkila mo, o
 • hindi mo nakuha ang sasakyan sa napag-usapang oras at petsa, o
 • hindi mo naibigay ang dokumentasyong kailangan para makuha ang sasakyan, o
 • hindi ka nakapagbigay ng credit card na nakapangalan sa pangunahing driver na may sapat na pondo para sa deposito ng sasakyan.

Sa lahat ng kaso ng ‘No-show,’ wala kang matatanggap na refund ng perang ibinayad mo.

May karapatan ang kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan na hindi magpaarkila ng sasakyan sa sinumang customer na hindi makakarating nang nasa oras dala ang lahat ng kinakailangang dokumentasyon at isang credit card na nakapangalan sa pangunahing driver na may sapat na pondo para sa deposito ng sasakyan. Sa ganitong kaso, maliban na lang kung maagang nakansela ang pag-arkila, walang karapatan ang customer sa refund.

Mga Pagbabago (mga pagbabago sa iyong pag-book)
Maaari kang gumawa ng mga pagbabago sa iyong pag-book anumang oras bago ang naitalagang oras para kunin mo ang sasakyan.

Kung ang oras ng iyong pagkuha ay hindi bababa sa 48 oras ang layo, ang pinakamadaling paraan para gawin ito ay pumunta sa ‘Pamahalaan ang pag-book’ sa kanang bahagi sa itaas.

Kung mayroon kang kailangang baguhin at ang iyong oras ng pagkuha ay mas mababa sa 48 oras ang layo, pakitawagan na lang kami.

Walang bayarin ng pamamahala para sa pagbabago ng pag-book mo, pero ang anumang pagbabagong gawin mo ay maaaring makaapekto sa presyo ng pag-arkila. Sa ilang pagkakataon (bihira), ang tanging paraan para mabago namin ang isang pag-book ay ang kanselahin ito at gumawa ng panibago, kung saan maaari ka naming singilin ng bayad sa pagkansela sa ngalan ng kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan.

Kung Gagawa Kami ng Mga Pagbabago sa Iyong Pag-book
Kung minsan, maaaring may kailangan kaming baguhin, o maaaring may kailangang baguhin ang kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan sa iyong pag-book (matapos itong tanggapin). Sa lahat ng ganitong kaso, aabisuhan ka namin sa lalong madaling panahon bago ang pagkuha at, kung ang mga iminungkahing pagbabago ay hindi katanggap-tanggap, aalukin ka namin ng buong refund. Gayunpaman, sa ganoong mga pagkakataon, hindi kami magkakaroon ng karagdagang pananagutan sa usapin ng direkta o indirektang pagkalugi na maaari mong maranasan bilang resulta ng mga nasabing pagbabago.

Dokumentasyon
Madalas ay nagiging available ang iyong voucher / eVoucher kapag natanggap na ang bayad nang buo at nakumpirma na ng kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan ang sasakyan. Pakitandaan na ang mga partikular na ‘hiniling’ na sasakyan ay maaaring mas matagal na makumpirma at aabisuhan ka namin kung ito ang kaso. Kung hindi makuha ang sasakyan dahil sa hindi sapat na dokumentasyon o kabiguang magpakita ng valid na credit card, ituturing ito bilang ‘No Show’ na ang ibig sabihin ay hindi ka nararapat na mabigyan ng refund ng perang ibinayad. Pakitiyak na bibiyahe ka dala ang iyong voucher / eVoucher, ang iyong buong valid na pambansang lisensya sa pagmamaneho at iba pang identipikasyon – pakitingnan ang seksyong ‘Ano ang Kailangan Mong Dalhin’ sa iyong voucher / eVoucher kapag nakumpirma na ang sasakyan para makita kung may iba pang dokumentasyong kailangan.

Lisensya sa Pagmamaneho
Ang bawat driver ay dapat may buong valid na lisensya sa pagmamaneho na nahawakan na niya nang hindi bababa sa 1 taon (2 taon sa mga partikular na lokasyon; makukumpirma ito sa proseso ng pag-book). Hindi tatanggapin ang mga nag-expire na at pansamantalang lisensya.

Sa pag-book sa sasakyan, kailangan maabisuhan ang aming Contact Center tungkol sa anumang pag-endorso / puntos sa lisensya sa pagmamaneho; may karapatan kaming tanggihan ang pag-book sa batayang ito, alinsunod sa mga tuntunin at kundisyon ng mga kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan na nakakatrabaho namin.

Simula ika-8 ng Hunyo 2015, ang sinumang driver na may lisensya sa pagmamaneho mula sa DVLA (Driver and Vehicle Licensing Authority) sa England, Scotland, o Wales ay dapat pumunta sa Tingnan ang Lisensya sa Pagmamaneho hindi hihigit sa 21 araw bago magsimula ang kanilang pag-arkila: para sa higit pang impormasyon tungkol dito, mag-click dito. Dapat ding ipakita ng sinumang driver na may photocard na lisensya sa pagmamaneho na may bagong istilo ang kasamang aktwal na dokumento sa counter para sa pag-arkila ng sasakyan.

Sa pagkuha ng sasakyan, dapat ipakita ng bawat driver ang kani-kanilang lisensya. Dapat ay lagi rin nilang dala ang kanilang lisensya sa pagmamaneho sa buong panahon ng pag-arkila para sa pagsusuri ng mga lokal na awtoridad.

Walang ibibigay na refund kung tatanggi ang isang kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan na mag-supply ng sasakyan dahil sa mga hindi inihayag na pag-endorso – o dahil hindi ka makapagbigay ng lisensya sa pagmamaneho, o hindi mo maibigay ang katumbas nito o ang kinakailangang impormasyon tungkol sa mga pag-endorso.

Pakitandaan na sa pagmamaneho sa ibang bansa, maaaring kailanganin mo ng Internasyonal na Pahintulot sa Pagmamaneho. Responsibilidad ng driver na alamin kung kakailanganin niya ng Internasyonal na Pahintulot sa Pagmamaneho. Hindi napapalitan ng Internasyonal na Pahintulot sa Pagmamaneho ang pangangailangan ng regular na lisensya sa pagmamaneho: ang buong lisensya sa pagmamaneho sa pangalan ng pangunahing driver ay kakailanganin pa rin para makapag-arkila ng sasakyan, at ang bawat driver na nangangailangan ng Internasyonal na Pahintulot sa Pagmamaneho ay dapat dala ang dalawang dokumento lagi. Kung kailangan ng Internasyonal na Pahintulot sa Pagmamaneho, hindi mo makukuha ang iyong inarkila nang wala ang permit at ang iyong lisensya sa pagmamaneho.

Dapat basahin ng lahat ng driver ang mga tuntunin at kundisyon ng kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan na magbibigay sa kanilang sasakyan bago nila ito kunin, dahil maaaring may mga karagdagang kinakailangan ang ilang partikular na kumpanya at lokasyon.

Mahalagang Impormasyon Tungkol sa Mga Rate ng Palitan
Dahil sa pabago-bagong rate ng palitan, pakitandaang ang halagang kinuha sa iyong credit card ay maaaring iba sa presyo na sinabi namin nang sumang-ayon kang magbayad para sa produkto o serbisyo. Ang pagkakaiba (kung mayroon man) ay naka-depende sa mga pagbabago sa mga rate ng palitan sa pagitan ng panahong nag-book ka at sa panahong makita ang nasingil sa pahayag ng iyong credit card. Gayundin, kung magre-refund kami ng pera sa iyong account, ire-refund namin ang eksaktong halagang nauna nang nasingil – at hindi kami magiging responsable para sa anumang pagbabago sa mga rate ng palitan na magdudulot sa pagtanggap mo ng mas malaki o mas maliit na refund sa inaasahan,

Kapasidad ng Sasakyan at Klase ng Sasakyan
Ang lahat ng sasakyan ay naka-insure para sa pinakamaraming bilang ng pasahero. Hindi kami mananagot para sa sasakyan na hindi angkop para sa lahat ng pasahero at bagahe. Bilang gabay, mangyaring sumangguni sa website na Rentalcars.com para sa mga tinatayang kapasidad ng iba’t ibang klase ng sasakyan. Wala kaming magiging responsibilidad kung tatanggi ang kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan na mag-supply ng sasakyan dahil masyadong malaki ang bilang ng mga pasahero.

Wala kaming kakayahang garantiyahan ang isang partikular na manufacturer o modelo ng sasakyan. Ang sasakyang ipinapakita sa iyong voucher / eVoucher ay isang gabay lang, at maaaring magbigay ang kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan ng sasakyan na katulad ng nasa voucher o mas maganda pa rito.

Pagbibigay ng Mga Sasakyan
May karapatan ang mga kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan na tumangging magpaarkila ng sasakyan sa sinumang itinuturing na hindi naaangkop para sa pagmamaneho o hindi nakakatugon sa mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado. Hindi kami mananagot sa pagkumpleto ng mga pagsasaayos ng biyahe, o ng anumang refund, kabayaran, o anupamang gastusin na maaaring kailanganin mong bayaran sa nasabing kaso.

Mga Reklamo
Kung ikaw ay hindi natuwa sa iyong pag-arkila, pakiulat ito sa amin sa lalong madaling panahon, pero hindi bababa sa 3 buwan matapos ibalik ang sasakyan, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa aming Customer Service Team. Mahirap para sa aming suriin ang anumang reklamo kung hindi nagawa ang pagkilos na ito sa panahon ng pagbalik. Bagama’t may pinapasok kang kontraktwal na ugnayan sa kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan kapag nag-aarkila ka ng sasakyan, sa tuwing may problema, susubukan ka naming tulungan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan sa iyong ngalan.

Pakitandaan na habang naglalayon kaming magresolba ng mga pagtatalo sa internal na paraan, hindi kami obligadong magpasailalim sa pamamaraan ng ADR na pinapatakbo ng anumang hiwalay na provider ng ADR.

Mga Mekanikal na Problema / Aksidente
Kung masisira o magkakaroon ng mga mekanikal na problema ang sasakyan, dapat kang tumawag kaagad sa kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan. Dapat pahintulutan ng kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan ang pagkukumpuni o mga pamalit na sasakyan. Kung nasangkot ka sa isang aksidente, kailangang makipag-ugnayan sa lokal na pulisya at sa kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan. Itago ang mga kopya ng lahat ng makabuluhang dokumentasyong pinasagot sa iyo. Maaaring kailanganin ito kung gusto mong gumawa ng pahayag.

Ang pag-arkila mo ng anumang sasakyan ay napapailalim sa mga tuntunin at kundisyon ng kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan at sa mga kaukulang batas ng bansa at/o estado kung saan isinasagawa ang pag-arkila. Samakatuwid, mapapailalim ka sa aming mga tuntunin at sa mga tuntunin ng kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan. Wala kaming responsibilidad at hindi kami mananagot para sa anumang pagkalugi, pinsala, modipikasyon, pagkaantala, o pagbabagong magiging resulta ng mga kaguluhang sibil, alitan sa industriya kasama ang alitan sa pagkontrol ng trapiko sa himpapawid, aktibidad ng mga terorista, natural o nuclear na sakuna, sunog o hindi magandang lagay ng panahon, hindi naiiwasang teknikal na problema sa transportasyon, pagsasara o pagsisikip ng mga paliparan o daungan, pagkansela ng mga nakaiskedyul na flight, o pinansyal na pagkabigo ng mga airline.

Mga Tuntunin ng Iyong Kontrata sa Rentalcars.com
Kung paano mo mang piliing mag-book, mahalagang maunawaan kung paano at kailan nabubuo ang kontrata. Ang mga teknikal na hakbang na kinakailangan para bumuo ng kontrata ay ang mga sumusunod: Kapag nagsasabi kami ng mga presyo sa telepono o naglalagay ng mga serbisyo sa aming website, iniimbitahan ka naming mag-alok na bilhin ang mga ito. Hindi mo magagawa ang pag-alok na ito hangga’t hindi mo ito nagagawa nang pasalita o sa pamamagitan ng pag-click sa ‘Mag-book Ngayon’ sa aming pahinang ‘Detalye ng Pagbabayad.’

Nakapag-alok ka na sa amin para bilhin ang mga serbisyo kapag nagawa mo na ang alinman: pagsabi o pag-click sa “Mag-book Ngayon.’ Tatanggapin namin ang alok na ito kapag nakuha na namin ang kailangang bayaran at gagawin nang available sa iyo ang voucher / eVoucher mo. Kung ang kasunduan sa kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan ay para kumilos kami bilang ahente, ang pagtanggap namin sa iyong alok ay para kumilos kami bilang ahente sa ngalan ng kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan.

Kami ay responsable sa anumang kawalang iyong direktang mararanasan bilang resulta ng aming pagputol ng kasunduang ito, kung ang mga kawalan ay inaasahang resulta ng pagputol namin ng kasunduan. Ang mga pagkalugi ay nakikinita kapag ang mga ito ay mapag-iisipan nating dalawa sa panahong mabuo ang kasunduan natin. Hindi kami responsable sa indirektang mga kawalang mangyayari bilang side effect ng pangunahing kawalan o pinsala at hindi namin at mo inasahan, at hindi rin kami mananagot para sa walang limitasyon, kawalan ng kita, kawalan ng oportunidad, kawalan ng tiwala o consequential na kawalan, mga pinsala, o gastusin.

Hindi kami mananagot nang direkta, o sa hindi direktang paraan sa pamamagitan ng mga kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan para sa anumang kabiguang tumupad, o para sa anumang pagkaantala sa pagtupad sa alinman sa aming mga obligasyon sa ilalim ng o alinsunod sa pag-book na ito, voucher / e Voucher, pag-arkila o mga tuntunin o kundisyon, at kung maaantala, mahahadlangan, o mapipigilan ang pagganap bilang resulta ng force majeure, na tumutukoy sa anumang pangyayaring hindi kontrolado ng pinag-uusapang partido. Sa panahong nagpapatuloy ang force majeure nang higit na 14 na magkakasunod na araw, maaari naming ihinto at bawiin ang pag-book na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng 14 na araw na paunawa sa iyong orihinal na address ng pagbayad at pag-refund ng lahat ng halagang ibinayad bago ang kaganapang force majeure.

May karapatan kaming magkansela ng pag-book nang may limitado o agarang paunawa sa ilang partikular na sitwasyon, gaya ng insolvency ng kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan. Sa lahat ng pagkakataon, gagamitin namin ang makatwiran naming mga hangarin para mag-ayos ng pagbibigay ng alternatibong sasakyan, pero sa mga panahon ng mataas na pangangailangan, maaaring hindi ito maging posible. Kung saan ang customer ay nagbayad na ng buo para sa pag-book, at inabisuhan namin ang customer nang hindi lalagpas ng 48 oras bago ang pagkuha, makakatanggap ng pag-refund ng lahat nang ibinayad na pera ang customer. Sa malabong pangyayari na magbigay kami ng paunawa ng pagkansela sa isang customer na buong nagbayad sa loob ng 48 oras ng pagkuha, magbibigay kami ng buong refund ng lahat ng perang ibinayad at sasaklawin ang iba pang inasahang mga kawalang matatamo ng customer bilang resulta ng aming pagputol ng kasunduan. Kung saan ang customer ay gumawa ng depositong pag-book at nagpaabiso kami sa customer nang hindi lalagpas ng 7 araw bago ang pagkuha, makakatanggap ng refund ng lahat ng perang ibinayad ang customer. Kung saan magbibigay kami sa customer na nag-deposito ng paunawa ng pagkansela sa loob ng 7 araw ng pagkuha, magbibigay kami ng buong refund ng lahat ng perang ibinayad at sasaklawin ang iba pang inasahang kawalang matatamo ng customer bilang resulta ng pagputol ng kasunduan.

Pag-book at Pagbili o Paghiling ng Mga Produkto o Serbisyo
Kung gusto mong gumawa ng mga pag-book o bumili o humiling ng mga produkto o serbisyong inilarawan sa website na ito, maaari namin (o ng aming mga kasosyo sa negosyo) hilingin mula sa iyo na magbigay ng partikular na data na naangkop sa iyong pag-book o pagbili – kasama ang, walang limitasyon, impormasyon ng credit card at iba pang data ng personal na pagkakakakilanlan tungkol sa iyo. Nauunawaan mo na ang anumang ganoong data ay itatrato namin sa paraang inilarawan sa aming paunawa sa privacy. Sumasang-ayon ka na ang lahat ng data na iyong ibibigay para sa layuning ito ay tumpak, bago, at kumpleto. Pumapayag kang bayaran ang lahat ng singilin na matatamo mo o ng sinumang user sa iyong account, credit card o iba pang pamamaraan ng pagbayad sa (mga) rate o presyong inilalapat kapag natamo ang mga nasabing singilin. Ikaw rin ay magiging responsable sa pagbayad ng anumang naaangkop na buwis na kaugnay ng iyong mga binili.

Ang pag-verify ng isinumiteng data ay maaaring kailanganin bago namin tanggapin ang anumang pag-book, pagbili, o pag-order. Liban na lang kung ipataw ng batas, o liban na lang kung sabihin namin, ang presyo, rate at availability ng aming mga produkto at serbisyo ay maaaring magbago nang walang paunawa. Kinikilala mong napapailalim ang mga pag-book, pagbili, at serbisyo sa mga karagdagang tuntunin at kundisyong ipinapataw namin o ng kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan na magsu-supply sa iyong sasakyan.

Mga Kundisyon ng Paggamit sa Website
Ipinagbabawal ang sinuman na gumamit ng device o software program para direkta o indiretkang mag-interface o subukang mag-interface, sa website na ito para makakuha ng content at/o anupamang data, kasama ang mga presyo. Ipinagbabawal ring mangialam o subukang mangialam, sa mga normal na paggana ng website na ito; ang anumang aktibidad na tinuturing naming naglalagay ng hindi kailangang karga o stress sa aming mga system ay pipigilan. Lagi naming sinusubaybayan ang lahat ng nag-a-access ng aming website, at ang mga aktibidad ng anumang naka-automate na mga system o tao na gumagawa ng hindi makatwirang bilang ng paghahanap, na may layong makakuha ng impormasyon at/o mga presyo, ay pipigilan namin at ang mga system/tao na iyon ay iba-block sa aming mga website. Ang paggamit mo sa website ay nagsisilbing iyong pagsang-ayon na sumunod sa Mga Kundisyon ng Paggamit na ito.

Pagprotekta ng Data
Mahalaga sa amin ang iyong privacy. Sa paggamit sa site na ito, tinatanggap mo ang mga tuntunin ng aming paunawa sa privacy.

Paggamit ng Cookies at Iba Pang Pansubaybay na Teknolohiya
Maaari kaming gumamit ng cookies at iba pang teknolohiya para mapadali at masubaybayan ang paggamit mo ng mga serbisyong iniaalok sa website na ito at kaugnay ng aming mga pakikipag-ugnayan sa email. Para sa higit pang impormasyon tungkol dito, pakitingnan ang aming paunawa sa privacy.

Mga Review mula sa Customer:
Ang mga nakumpletong review ay maaaring i-upload sa aming website para maipabatid sa mga customer ang iyong opinyon sa serbisyo at sa kalidad ng kumpanyang nagpapaarkila ng sasakyan, at gamitin ng Rentalcars.com, nang bahagya o sa kabuuan, sa aming mga platform, social media platform, newsletter, espesyal na promotion, mobile application, o iba pang channel na pag-aari, hino-host, ginagamit, o kinokontrol ng Rentalcars.com. Kapag nagsumite ka ng review, pinapahintulutan mo ang nabanggit na paggamit sa iyong review. Nirereserba namin ang karapatang ayusin, tanggihan, o tanggalin ang mga review sa aming sariling pagpapasya.

Inilalahad ng mga review ang mga personal na opinyon ng mga customer ng Rentalcars.com na sumagot ng survey matapos kumpletuhin ang kanilang pag-arkila. Hindi nangangahulugang sinasalamin ng mga opinyon na iyon ang mga pagtingin ng Rentalcars.com

Hanggang sa sukdulang pinapahintulutan ng batas, ang mga tuntunin at kundisyong ito ay mapapailalim sa batas ng England sa ilalim ng hindi eksklusibong hurisdiksyon ng mga hukuman ng England.

Ang nakasaad na Pangkalahatang Impormasyon at Mga Tuntunin at Kundisyon ay tama sa panahon ng paglalathala.

Proteksyon sa ilalim ng Direktiba ng Biyahe ng Bagahe
Kung mag-book ka ng karagdagang serbisyo sa biyahe mula sa ibang provider ng serbisyo para sa iyong biyahe o bakasyon sa pamamagitan ng link mula sa aming page ng mga kumpirmasyon, HINDI mo matatamasa ang mga karapatang nilalapat sa mga package sa ilalim ng Directive (EU) 2015/2302.

Kung kaya, hindi magiging responsable ang Rentalcars.com sa tamang paggawa ng mga karagdagang serbisyo sa biyahe na iyon. Kung magkaroon ng mga problema, pakiugnayan ang naaangkop na provider ng serbisyo.

Gayunpaman, kung ikaw ay magbu-book ng karagdagang serbisyo sa biyahe sa pamamagitan ng link nang hindi lalagpas ng 24 na oras matapos ang pagtanggap ng kumpirmasyon ng pag-book mula sa Rentalcars.com, at ang mga karagdagang serbisyo sa biyahe ay nagkakahalaga ng 25% o higit pa ng pinagsamang halaga ng dalawang pag-book, ang mga serbisyo sa biyahe na iyon ay magiging parte ng magkadugtong na pagsasaayos ng biyahe. Sa kasong iyon, bilang ipinataw ng batas sa EU, mayroong mga proteksyon na isinaayos ang Rentalcars.com para mag-refund ng mga pagbayad na ginawa mo sa Rentalcars.com para sa mga serbisyong hindi naihatid dahil sa insolvency ng Rentalcars.com. Pakitandaan na hindi ito magbibigay ng refund sa kaso ng insolvency ng kaugnay na provider ng serbisyo.

Tinanggal ng Rentalcars.com ang proteksyon mula sa insolvency kasama ang Travel & General Insurance Services Limited (t&g), nakarehistrong number 02527363 at siniguro ng Hiscox Insurance Company Limited (Hiscox), nakarehistrong numero 00070234. t&g at Hiscox ay pinahintulutan at pinamamahalaan ng Financial Conduct Authority at ng Prudential Regulation Authority (number 113849).

Maaaring makipag-ugnayan ang mga manlalakbay sa entidad na ito, o kung naaangkop, ang maalam na awtoridad sa helpline para sa mga reklamo sa 01702 811397 (Available ang kopya ng patakaran kung hihingin mula sa Policyholder) kung ang mga serbisyo ay tinanggihan dahil sa insolvency ng Rentalcars.com.

Paalala: Ang proteksyong ito mula sa insolvency ay hindi sumasaklaw sa mga kontrata sa ibang partido liban sa Rentalcars.com, na maaaring magawa kahit mayroong insolvency ang Rentalcars.com.

Directive (EU) 2015/2302 bilang inilipat sa pambansang batas http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111168479/data.html.