Podmienky prenájmu

Rentalcars.com je obchodné meno spoločnosti Booking.com Transport Limited, ktorá je spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná v Anglicku a Walese (číslo: 05179829) a jej sídlo je na adrese 100 New Bridge Street, Londýn, EC4V 6JA. Tieto zmluvné podmienky, spolu s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov a súboroch cookies, ustanovujú našu dohodu s Vami, týkajúcu sa služieb, ktoré poskytujeme pri zabezpečovaní prenájmu vozidiel. Aby sa predišlo pochybnostiam, pojem „vy“ označuje hlavného vodiča, osobu, ktorá platí za prenájom a/alebo osobu, ktorá uskutočňuje rezerváciu. Upozorňujeme, že hoci sa pojem „vy“ môže vzťahovať na viac ako jednu osobu a zmluvy uzatvárame so všetkými stranami, v súvislosti s potvrdenou rezerváciou môžeme hovoriť iba s hlavným vodičom. Tieto podmienky sa spoločne označujú ako „naše podmienky“. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvy o poskytovaní našich služieb, vylučujúc pri tom akékoľvek iné zmluvné podmienky. Žiadne konanie spoločnosti Rentalcars.com sa nepovažuje za prijatie akýchkoľvek iných podmienok. Súhlas so službami alebo podpis akejkoľvek zmluvy sa považuje za nezvratný dôkaz o vašom súhlase s týmito podmienkami. Tieto podmienky môžeme občas zmeniť. Odporúča sa, aby ste si pozreli naše webové stránky a posúdili všetky zmeny podmienok, ktoré sa vás môžu týkať. Prenajatie akéhokoľvek vozidla podlieha podmienkam prenájmu vozidla, ktoré stanovila požičovňa vozidiel, a príslušným právnym predpisom krajiny a/alebo štátu, v ktorom sa uskutoční prenájom. Na prenájom vozidla sa môžu vzťahovať aj individuálne obmedzenia.

 

Vozidlo vám poskytneme buď priamo, alebo ako zástupca. Rozsah, v ktorom konáme, závisí od nášho vzťahu s požičovňou vozidiel.

Tieto podmienky sa vzťahujú na akúkoľvek rezerváciu, ktorú vykonáte prostredníctvom našej spoločnosti alebo tejto webovej stránky. Z tohto dôvodu sa musíte uistiť, že ste oboznámený(-á) s jej obsahom. Naše podmienky a podmienky požičovní vozidiel, s ktorými spolupracujeme, obsahujú určité výnimky a obmedzenia zodpovednosti.

Vaša rezervácia na tejto webovej stránke je podmienená súhlasom s našimi podmienkami. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou podmienok, nesmiete uskutočniť rezerváciu. Potvrdením toho, že si želáte rezervovať vozidlo prostredníctvom tejto webovej stránky, vyjadrujete, že ste si prečítali naše podmienky a súhlasíte s nimi. Ak úplne nerozumiete niektorej časti podmienok alebo máte otázku o prenájme vozidla alebo akomkoľvek inom produkte, kontaktujte nás. 

Potvrdenie rezervácie a prevzatie platby
Vo väčšine prípadov rezerváciu potvrdíme okamžite pomocou e-mailovej adresy poskytnutej pri vykonaní rezervácie. Niekedy musíme počkať, kým rezervačná spoločnosť potvrdí dostupnosť vozidla. Ak k tomu dôjde, ihneď vás o tom budeme informovať a dočasne vám zablokujeme peniaze na platobnej karte. Po potvrdení dostupnosti vozidla vás budeme informovať a stiahneme peniaze z vašej karty.

Kým sa nepotvrdí dostupnosť vozidla, platbu môžete kedykoľvek zrušiť. Stačí kliknúť na položku „Správa rezervácie“ v hornej časti stránky, zadať e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri uskutočňovaní rezervácie, číslo rezervácie a následne ťuknúť na položku „Zrušiť rezerváciu“. Zrušíme blokovanie peňazí na vašej karte.

V zriedkavých prípadoch požičovňa vozidiel nedokáže potvrdiť dostupnosť vozidla. Ak k tomu dôjde, informujeme vás a odblokujeme finančné prostriedky na vašej karte.

Keď si na našej stránke rezervujete vozidlo alebo iný produkt, do 48 hodín od rezervácie vám e-mailom potvrdíme dostupnosť (alebo najmenej 24 hodín pred časom prevzatia). Následne vám pošleme potvrdenie rezervácie.

Zmluvu nebudete mať k dispozícii, kým nepotvrdíme vašu rezerváciu a nedostaneme platbu. Všetku korešpondenciu zašleme na adresu poskytnutú pri uskutočňovaní rezervácie. Aby sa predišlo pochybnostiam, žiadne ustanovenia v týchto podmienkach neoprávňujú akúkoľvek tretiu stranu k žiadnym výhodám alebo právam podľa zákona o zmluvách (práva tretích strán) z roku 1999.

Presnosť informácií
Aj keď sa snažíme zabezpečiť presnosť informácií na týchto webových stránkach, ani my, ani naši partneri, dodávatelia alebo zástupcovia nie sú zodpovední za presnosť týchto informácií. Posúdenie správnosti, úplnosti a užitočnosti všetkých informácií poskytnutých na týchto webových stránkach je výhradne vašou zodpovednosťou.

Pri prevzatí prenajatého vozidla musíte požičovni vozidiel predložiť poukaz/elektronický poukaz spoločnosti Rentalcars.com. Nezodpovedáme za odmietnutie prenájmu v prípade nepredloženia poukazu/elektronického poukazu.

Nezodpovedáme za žiadne poplatky, ktoré vzniknú podpísaním a prijatím dokumentácie v požičovni vozidiel.

Nezodpovedáme za žiadnu osobu, ktorá jazdí pod vplyvom alkoholu/drog, spôsobí úmyselnú škodu, jazdí mimo vozovky alebo jazdí bez náležitej opatrnosti a pozornosti. V súvislosti s týmito nárokmi prijímate plnú zodpovednosť. Tento zoznam nie je úplný. 

Čo je/nie je zahrnuté v cene?
Prečítajte si konkrétne zmluvné podmienky týkajúce sa prenájmu vozidla, ktoré budú k dispozícii počas procesu rezervácie. 

Palivo a záloha v požičovni vozidiel
Väčšina požičovní vozidiel vyžaduje na začiatku prenájmu zálohu na pokrytie poistenia zodpovednosti, akýchkoľvek poplatkov, ktoré vzniknú počas prenájmu, a v niektorých prípadoch aj paliva. Aby bolo možné zaplatiť zálohu, zvyčajne budete musieť mať platnú kreditnú kartu s dostupnými finančnými prostriedkami. Karta musí byť vedená na meno hlavného vodiča. Upozorňujeme, že nie všetky požičovne vozidiel akceptujú rovnaké typy kariet a pri uskutočňovaní rezervácie a/alebo podpise zmluvy o prenájme vozidla skontrolujte časť „Dôležité informácie“, aby ste si overili typy akceptovaných kariet. Ak máte ešte nejaké otázky, kontaktuje nás. Ak sa vozidlo a doplnky vrátia v rovnakom stave, v akom boli prenajaté a v súlade so zásadou týkajúcou sa paliva, táto záloha sa vráti pri odovzdaní vozidla (upozorňujeme, že opätovné pripísanie finančných prostriedkov na kreditnú kartu môže trvať až 30 dní).

Niektoré požičovne vozidiel budú vyžadovať, aby ste vozidlo vrátili s rovnakým množstvom paliva, aké bolo v nádrži pri prevzatí. Iné požičovne vozidiel majú v platnosti zásadu týkajúcu sa paliva, podľa ktorej si musíte zakúpiť prvú nádrž s palivom a vozidlo môžete odovzdať prázdne. V takom prípade sa nemusí uplatňovať náhrada za nespotrebované palivo.

V prípadoch, keď požičovňa vozidiel spoplatňuje palivo, náklady môžu byť vyššie, ako by boli na miestnej čerpacej stanici.

Služby mimo prevádzkových hodín
Na väčšine letísk sa zabezpečia lety a dodajú vozidlá aj mimo bežných pracovných hodín. Za túto službu sa však môže účtovať dodatočný poplatok, ktorý je splatný priamo požičovni vozidiel. Keď potvrdíte časy prevzatia vo vašej žiadosti o rezerváciu, informujeme vás o tom, či sa bude účtovať poplatok. V prípade, že meškanie letu spôsobí, že sa prevzatie vozidla uskutoční mimo bežných prevádzkových hodín požičovne vozidiel, požičovňa vozidiel môže súhlasiť s tým, že poskytne službu mimo prevádzkových hodín – v takom prípade vás informujú o prípadnom poplatku. Nezodpovedáme za situácie, keď nie sú k dostupné žiadne služby mimo prevádzkových hodín. Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste si zabezpečili nezávislé cestovné poistenie. Služby mimo prevádzkových hodín môžu poskytovať aj požičovne vozidiel, ktoré sa nenachádzajú na letiskách. 

Minimálna/maximálna veková hranica
Vo väčšine destinácií sa na prenájom vozidla vyžaduje vek minimálne 21 rokov. Určité požičovne vozidiel a v určitých krajinách sa môžu uplatňovať dodatočné poplatky, ak je vek vodiča menej ako 25 alebo viac ako 65 rokov. V prípadoch, keď sa správny vek vodiča musí uviesť pri žiadosti o rezerváciu, informujeme vás o prípadných poplatkoch. V určitých destináciách sa môže uplatňovať vyšší minimálny vek v prípade väčších vozidiel. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa tejto záležitosti, obráťte sa na naše kontaktné centrum. 

Ďalší vodiči
Môžu sa požadovať poplatky za ďalších vodičov, splatné požičovni vozidiel (pokiaľ nie je na poukaze/elektronickom poukaze spoločnosti Rentalcars.com uvedené inak). Informujte sa v našom kontaktnom centre. 

Výpočet dennej sadzby/doby prenájmu/doby predĺženia prenájmu/neskoršieho odovzdania
Cena za prenájom vozidla sa potvrdí v čase rezervácie a vypočíta sa na 24-hodinovom základe. Ak si želáte predĺžiť dobu prenájmu po prevzatí vozidla alebo odovzdáte vozidlo neskôr, ako je uvedené na vašom poukaze/elektronickom poukaze, zmluva o takomto predĺžení sa vždy uzatvorí priamo s požičovňou vozidla a dodatočnú dobu spoplatní požičovňa vozidiel v súlade s miestnou dennou sadzbou, ktorá môže byť vyššia ako sadzby dohodnuté s nami v čase rezervácie. Požičovňa vozidiel môže účtovať aj dodatočnú pokutu za neskoré odovzdanie. Podrobnosti o všetkých ďalších platbách sú uvedené v zmluve s požičovňou vozidiel. 

Neskoršie prevzatia /skoršie odovzdania
Váš prenájom začína a končí podľa dátumov a časov prevzatia a odovzdania, ktoré sú uvedené na vašom poukaze/elektronickom poukaze. Bohužiaľ nemôžeme poskytnúť náhradu za nevyužitý čas, ak sa vozidlo prevezme neskôr alebo odovzdá skôr. Ak si nemôžete prevziať vozidlo v dohodnutý čas a dátum, je dôležité, aby ste nás čo najskôr kontaktovali. Ak tak neurobíte, neexistuje žiadna záruka, že vozidlo bude stále k dispozícii a nebudete mať nárok na vrátenie peňazí. 

Jednosmerné prenájmy
Jednosmerné prenájmy sa musia potvrdiť vopred a môžu sa na ne vzťahovať poplatky za jednosmerný prenájom, ktoré sa platia požičovni vozidiel. Po prijatí vašej žiadosti o rezerváciu a potvrdenia o jednosmernom prenájme od požičovne vozidiel vás informujeme o približných nákladoch. 

Detské sedačky a špeciálne požiadavky
Detské sedačky, strešné nosiče (nie sú k dispozícii na niektorých vozidlách) a ďalšie „extra“ položky sú k dispozícii na požiadanie vo väčšine destinácií, aj keď ich nemôžeme garantovať. Zvyčajne sa uplatňuje poplatok, ktorý sa platí požičovni vozidiel. Vo väčšine destinácií sú detské sedačky povinné zo zákona. Upozornenie: vo všetkých vozidlách nemusia byť k dispozícii zadné bezpečnostné pásy. V súvislosti s týmito položkami sa informujte v našom kontaktnom centre. O tieto položky musíte požiadať v čase rezervácie. 

Dodania a prevzatia
Niektoré požičovne vozidiel budú súhlasiť s tým, že vozidlo dodajú/prevezmú na konkrétnej adrese. V takom prípade sa však za túto službu môže účtovať dodatočný poplatok, ktorý je splatný priamo požičovni vozidiel. Keď potvrdíte časy prevzatia/odovzdania spolu s vašou kompletnou adresou v žiadosti o rezerváciu, informujeme vás o tom, či sa bude účtovať poplatok. Upozornenie: požičovne vozidiel vo všeobecnosti nedodajú ani neprevezmú vozidlo zo súkromných adries. 

Oblasti, v ktorých vozidlo jazdí
Ak prenajatým vozidlom jazdíte v inej krajne/štáte/ostrove, môžu sa uplatňovať obmedzenia. Z tohto dôvodu musíte v čase rezervácie informovať naše kontaktné centrum o tom, že tak zamýšľate urobiť. Na cestovanie do určitých krajín sa môže vyžadovať dodatočná dokumentácia a môžu sa uplatňovať miestne poplatky. Obmedzenia sa môžu uplatňovať aj v odľahlých oblastiach, ako je napríklad vnútrozemie Austrálie. Obráťte sa na naše kontaktné centrum. 

Stornovania, neprevzatia a zmeny
Vo väčšine prípadov sa na vašu rezerváciu vzťahujú nižšie uvedené podmienky stornovania. Mali by ste si však skontrolovať zmluvné podmienky požičovne vozidiel pre prípad, že sa uplatňujú prísnejšie podmienky.

Zrušenie kompletne zaplatených rezervácií

 • V prípade stornovania 48 hodín alebo skôr pred začatím prenájmu vám bude vrátená zaplatená suma.
 • V prípade stornovania 48 hodín pred prevzatím vám bude vrátená zaplatená suma znížená o poplatok za 3 dni prenájmu:
  • ak ste si vozidlo zarezervovali na menej ako 3 dni, nebude vám naúčtovaný žiaden dodatočný poplatok, no nevzniká žiaden nárok na vrátenie peňazí.
 • Ak sa v dohodnutom čase a dátume nedostavíte a/alebo nepredložíte všetky potrebné dokumenty alebo kreditnú kartu na meno hlavného vodiča s dostatočnými finančnými prostriedkami na zálohu na vozidlo, požičovňa vozidiel smie odmietnuť prenajať vám vozidlo. V takomto prípade:
 • ak nám zavoláte z predajne, suma, ktorú ste zaplatili, vám bude vrátená. Bude však znížená o poplatok vo výške prenájmu v dĺžke 3 dní.
 • Ak nám z predajne nezavoláte, nebudú vám vrátené žiadne peniaze.

Stornovanie rezervácie so zálohou

 • V prípade stornovania 48 hodín alebo skôr pred začatím prenájmu vám bude vrátená zaplatená suma znížená o zálohu.
 • Ak rezerváciu stornujete menej než 48 hodín vopred, no pred začatím prenájmu, bude vám vrátená suma, ktorú ste zaplatili, znížená o zálohu, alebo sumu za prenájom za 3 dni. Vrátená suma bude znížená o vyššiu z dvoch uvedených možností.
 • Ak ste si vozidlo zarezervovali na menej ako 3 dni, nebude vám naúčtovaný žiaden dodatočný poplatok, no nevzniká žiaden nárok na vrátenie peňazí.

Neprevzatie
„Neprevzatie“ sa definuje ako:

 • vaša požiadavka o stornovanie no neoznámenie našej spoločnosti pred začiatkom prenájmu alebo
 • neprevzatie vozidla v dohodnutom čase a dátume alebo
 • nepredloženie dokumentov požadovaných na prevzatie vozidla alebo
 • neposkytnutie kreditnej karty vedenej na meno hlavného vodiča s dostatočnými prostriedkami na zálohu na vozidlo.

Vo všetkých prípadoch neprevzatia nemáte nárok na vrátenie peňazí, ktoré ste zaplatili.

Požičovňa vozidiel si vyhradzuje právo odmietnuť vozidlo akémukoľvek zákazníkovi, ktorý sa nedostaví včas so všetkou potrebnou dokumentáciou a kreditnou kartou na meno hlavného vodiča s dostatočnými finančnými prostriedkami na zálohu na vozidlo. V takomto prípade, pokiaľ sa prenájom nezruší vopred, zákazník nemá nárok na vrátenie peňazí. 

Zmeny (zmeny vašej rezervácie)
Zmeny v rezervácii môžete vykonať kedykoľvek pred prevzatím vozidla.

Ak je váš čas vyzdvihnutia aspoň 48 hodín, najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je prejsť na položku „Správa rezervácie“ v pravom hornom rohu.

Ak potrebujete niečo zmeniť a váš čas rezervácie je kratší ako 48 hodín, namiesto toho nám zavolajte.

Za zmenu rezervácie sa neúčtuje žiadny administratívny poplatok, ale akékoľvek vykonané zmeny môžu ovplyvniť cenu prenájmu. Niekedy (nie často) je jediný spôsob zmeny rezervácie jej zrušenie a uskutočnenie inej rezervácie. V takom prípade môžeme účtovať poplatok za zrušenie v mene požičovne vozidiel. 

Ak urobíme zmeny vo vašej rezervácii
Príležitostne môže byť nutné vykonať zmeny vo vašej rezervácii (po prijatí), a to nami alebo požičovňou vozidiel. Vo všetkých takýchto prípadoch vás informujeme čo najskôr pred prevzatím. V prípade, ak sú navrhované zmeny neprijateľné, ponúkne sa vám plná náhrada. Za takýchto okolností však nemáme žiadnu dodatočnú zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame straty, ktoré môžete utrpieť v dôsledku takýchto zmien. 

Dokumentácia
Váš poukaz/elektronický poukaz bude bežne k dispozícii po prijatí úplnej platby a potvrdení vozidla požičovňou vozidiel. Upozorňujeme, že potvrdenie „žiadostí“ o určité vozidlá môže trvať dlhšie. V takomto prípade vás budeme informovať. Prípady, keď vozidlo nemôžete prevziať z dôvodu chýbajúcich dokumentov alebo neposkytnete platnú kreditnú kartu, sa budú posudzovať ako „stornovanie“, čo znamená, že nebudete mať nárok na vrátenie zaplatenej sumy. Uistite sa, že cestujete so svojím poukazom/elektronickým poukazom, platným národným vodičským preukazom a ďalšími identifikačnými dokladmi. Po potvrdení vozidla si pozrite časť „Čo si musím vziať so sebou“ na poukaze/elektronickom poukaze, aby ste zistili, či sa vyžaduje nejaká iná dokumentácia. 

Vodičský preukaz
Každý vodič musí mať úplný, platný vodičský preukaz, ktorý má vo vlastníctve najmenej 1 rok (2 roky v určitých destináciách, toto sa potvrdí počas procesu rezervácie). Vodičské preukazy po uplynutí platnosti alebo dočasné vodičské preukazy nebudú akceptované.

Kontaktné centrum sa pri rezervácii vozidla musí informovať o akýchkoľvek priestupkoch/bodoch na vodičskom preukaze. Vyhradzujeme si právo odmietnuť rezerváciu na tomto základe, v súlade so zmluvnými podmienkami požičovní vozidiel, s ktorými spolupracujeme.

Od 8. júna 2015 musí každý vodič s vodičským preukazom vydaným okresným dopravným inšpektorátom (DVLA − Driver and Vehicle Licensing Authority) v Anglicku, Škótsku alebo Walese navštíviť lokalitu Zobraziť vodičský preukaz najneskôr 21 dní pred začiatkom prenájmu: ak potrebujete viac informácií, kliknite sem. Každý vodič s novým vodičským preukazom v štýle karty s fotografiou musí tiež vyhotoviť sprievodný papierový vzor preukazu v požičovni vozidiel.

Pri prevzatí vozidla je každý vodič povinný predložiť svoj vodičský preukaz. Počas celej doby prenájmu musí mať pri sebe svoj vodičský preukaz, aby ho mohli skontrolovať miestne úrady.

V prípade, že požičovňa vozidiel odmietne dodať vozidlo z dôvodu nezverejnených priestupkov alebo preto, že nemôžete poskytnúť vodičský preukaz, jeho papierový vzor alebo požadované informácie o priestupkoch, nebudú sa vracať žiadne finančné prostriedky.

Upozorňujeme, že pri jazde v zahraničí sa môže vyžadovať medzinárodný vodičský preukaz. Vodič zodpovedá za to, že skontroluje, či bude potrebovať medzinárodný vodičský preukaz. Medzinárodný vodičský preukaz nenahrádza požiadavku na riadny vodičský preukaz: na prenájom vozidla sa stále vyžaduje kompletný vodičský preukaz na meno hlavného vodiča. Každý vodič, ktorý potrebuje medzinárodný preukaz, musí mať vždy pri sebe obidva dokumenty. Ak sa vyžaduje medzinárodný vodičský preukaz, bez medzinárodného vodičského preukazu a svojho vodičského preukazu si nebudete môcť prevziať prenajaté vozidlo.

Všetci vodiči si musia pred prevzatím vozidla prečítať zmluvné podmienky požičovne vozidiel, ktorá poskytuje vozidlo, pretože niektoré spoločnosti a destinácie môžu mať dodatočné požiadavky. 

Dôležité informácie týkajúce sa menových kurzov
Upozorňujeme, že vzhľadom na pohyb menových kurzov sa suma účtovaná z vašej kreditnej karty môže líšiť od nami uvádzanej ceny, ktorú uvádzame pri vašom súhlase s platbou za produkt alebo službu. Rozdiel (ak nejaký existuje) bude závisieť od zmien menových kurzov počas obdobia od vykonania rezervácie do okamihu, keď sa poplatok uvedie na výpise z kreditnej karty. Podobne, ak na váš účet vrátime akékoľvek peniaze, vrátime vám presne pôvodne zaúčtovanú sumu − a nezodpovedáme za žiadne pohyby menových kurzov, ktoré by viedli k tomu, že dostanete vyššiu alebo nižšiu sumu, ako sa očakávalo. 

Kapacita a trieda vozidla
Všetky vozidlá sú poistené na maximálny počet pasažierov. Nezodpovedáme za vhodnosť vozidla pre všetkých pasažierov a batožinu. Informácie o približných kapacitách rôznych tried vozidiel nájdete na webovej lokalite Rentalcars.com. Nezodpovedáme za odmietnutie dodania vozidla požičovňou vozidiel z dôvodu väčšieho počtu osôb pre vozidlo.

Nemôžeme garantovať konkrétnu značku alebo model vozidla. Vozidlo uvedené na vašom poukaze/elektronickom poukaze je iba orientačné a požičovňa vozidiel môže namiesto neho poskytnúť iné vozidlo, ktoré sa považuje za podobné alebo lepšie.

Zabezpečenie vozidiel
Požičovne vozidiel si vyhradzujú právo odmietnuť vozidlo akejkoľvek osobe, ktorá sa považuje za nespôsobilú viesť vozidlo alebo nespĺňa podmienky spôsobilosti. Nezodpovedáme za realizáciu cestovných služieb ani za vrátenie peňazí, náhradu alebo iné náklady, ktoré možno budete musieť zaplatiť. 

Sťažnosti
Ak ste nespokojný(-á) s prenájmom, oznámte nám to čo najskôr, ale najneskôr do 3 mesiacov od odovzdania vozidla tak, že kontaktujete náš tím služieb zákazníkom. Pre našu spoločnosť je ťažké zhodnotiť akýkoľvek nárok týkajúci sa prenájmu, ak sa táto činnosť nevykoná v čase odovzdania. Keď si prenajmete vozidlo, vstúpite do zmluvného vzťahu s požičovňou vozidiel. Ak sa vyskytne nejaký problém, pokúsime sa vám pomôcť tak, že vo vašom mene kontaktujeme požičovňu vozidiel. 

Ak nie ste úplne spokojný(-á) so spôsobom, akým sme vybavili vašu sťažnosť, môžete podať oficiálnu sťažnosť nezávislému poskytovateľovi alternatívneho riešenia sporov (ADR − Alternative Dispute Resolution). Ak chcete využiť ADR, môžete na nahratie sťažnosti použiť internetovú platformu Európskej komisie, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tento postup vám pomôže nájsť vhodného poskytovateľa ADR. Upozorňujeme, že vzhľadom na to, že sa snažíme riešiť spory interne, nie sme povinní podstúpiť postup ADR, ktorý vykonáva nezávislý poskytovateľ ADR. 

Mechanické problémy/nehody
V prípade poruchy, nehody alebo mechanických problémov musíte okamžite telefonicky kontaktovať požičovňu vozidiel. Požičovňa vozidiel musí súhlasiť s opravami alebo náhradnými vozidlami. Ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody, musíte kontaktovať miestnu políciu a požičovňu vozidiel. Uchovajte si všetky relevantné dokumenty, o ktorých vyplnenie budete požiadaný(-á). Tieto dokumenty môžu byť potrebné v prípadoch, kedy si chcete uplatniť nárok.

Prenajatie akéhokoľvek vozidla podlieha podmienkam prenájmu vozidla, ktoré stanovila požičovňa vozidiel, a príslušným právnym predpisom krajiny a/alebo štátu, v ktorom sa uskutoční prenájom. Z tohto dôvodu sa na vás vzťahujú naše podmienky aj podmienky požičovne vozidiel. Nezodpovedáme sa žiadnu stratu, škodu, úpravy, meškania alebo zmeny vyplývajúce z civilného sporu, priemyselných sporov vrátane sporov v oblasti riadenia letovej prevádzky, teroristickej činnosti, prírodnej alebo jadrovej katastrofy, požiaru alebo nepriaznivých poveternostných podmienok, nevyhnutných technických problémov s dopravou, uzavretia alebo preťaženia letísk alebo prístavov, zrušenia pravidelných letov alebo finančného zlyhania leteckých spoločností.

Podmienky vašej zmluvy so spoločnosťou Rentalcars.com
Bez ohľadu na to, akým spôsobom sa rozhodnete uskutočniť rezerváciu, je dôležité porozumieť tomu, kedy a ako vzniká zmluva. Technické kroky potrebné na vytvorenie zmluvy sú nasledujúce. Keď uvádzame ceny cez telefón alebo naše služby na našich webových stránkach, vyzývame vás, aby ste predložili ponuku na ich nákup. Túto ponuku neuskutočníte, kým tak neurobíte verbálne alebo kliknutím na položku „Rezervovať“ na stránke „Podrobnosti platby“.

Ak ste tak urobili verbálne alebo klikli na položku „Rezervovať“, predložili ste nám ponuku na nákup služieb. Túto ponuku akceptujeme po prijatí potrebnej platby a sprístupnení vášho poukazu/elektronického poukazu. V prípade, že podľa zmluvy s požičovňu vozidiel konáme ako zástupca, ponuku prijmeme ako zástupca v mene požičovne vozidiel.

Zodpovedáme za straty, ktoré utrpíte priamo v dôsledku porušenia tejto zmluvy z našej strany, ak sú straty predvídateľným následkom nášho porušenia zmluvy. Straty sú predvídateľné v prípade, keď ich môžete očakávať vy aj my v čase vytvárania zmluvy. Nezodpovedáme za nepriame straty, ktoré vzniknú ako vedľajší účinok hlavnej straty alebo škody a ktoré vy a my nedokážeme predvídať, ani bez obmedzenia nezodpovedáme za stratu zisku, príležitosti, dobrého mena alebo následné straty, škody alebo náklady.

Nezodpovedáme priamo ani sprostredkovane prostredníctvom požičovne vozidiel za akékoľvek neplnenie alebo omeškanie pri plnení ktorejkoľvek z našich povinností podľa tejto rezervácie, poukazu/elektronického poukazu, zmluvných podmienok prenájmu, ak a pokiaľ je vykonanie oneskorené, sťažené alebo znemožnené vyššou mocou, pričom tento výraz znamená akúkoľvek udalosť, ktorá je mimo primeranej kontroly dotknutej strany. V prípade, že vyššia moc pretrváva viac ako 14 po sebe idúcich dní, môžeme túto rezerváciu ukončiť a odvolať ju 14-dňovou výpoveďou na vašu pôvodnú fakturačnú adresu a vrátením všetkých finančných prostriedkov zaplatených pred udalosťou spôsobenou vyššou mocou.

Máme právo zrušiť rezerváciu na základe obmedzeného alebo okamžitého oznámenia za určitých okolností, ako je napríklad platobná neschopnosť požičovne vozidiel. Za všetkých okolností vynaložíme primerané úsilie, aby sme zabezpečili dodanie alternatívneho vozidla, ale v obdobiach vysokého dopytu to nemusí byť možné. V prípade, že zákazník uskutočnil plne zaplatenú rezerváciu a informujeme zákazníka do 48 hodín pred prevzatím vozidla, zákazníkovi sa vrátia všetky zaplatené finančné prostriedky. V nepravdepodobnom prípade, že zákazníkovi s plne zaplatenou rezerváciou oznámime zrušenie menej ako 48 hodín pred prevzatím vozidla, vrátime všetky zaplatené finančné prostriedky a pokryjeme iné predvídateľné straty, ktoré vzniknú zákazníkovi v dôsledku nášho porušenia zmluvy. V prípade, že zákazník uskutočnil rezerváciu so zálohou a informujeme zákazníka do 7 dní pred prevzatím vozidla, zákazníkovi sa vrátia všetky zaplatené finančné prostriedky. V prípade, že zákazníkovi s rezerváciou so zálohou oznámime zrušenie menej ako 7 dní pred prevzatím vozidla, vrátime všetky zaplatené finančné prostriedky a pokryjeme iné predvídateľné straty, ktoré vzniknú zákazníkovi v dôsledku nášho porušenia zmluvy.

Uskutočňovanie rezervácií a nakupovanie alebo požadovanie produktov a služieb
Ak si želáte rezervovať, kúpiť alebo požiadať o produkty alebo služby popísané na tejto webovej stránke, my (alebo naši obchodní partneri) vás môžeme požiadať, aby ste poskytli určité údaje, ktoré sa týkajú vašej rezervácie alebo nákupu vrátane, ale nielen, informácií o kreditných kartách a osobne identifikovateľných informácií o vás. Beriete na vedomie, že s takýmito údajmi sa bude zaobchádzať tak, ako je uvedené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov. Súhlasíte s tým, že všetky údaje, ktoré poskytnete na tento účel, budú presné, aktuálne a úplné. Súhlasíte s tým, že zaplatíte všetky poplatky, ktoré vzniknú vám alebo iným používateľom vášho účtu, kreditnej karty alebo iného platobného mechanizmu v sadzbách alebo cenách platných v čase vzniku týchto poplatkov. Zodpovedáte tiež za zaplatenie všetkých príslušných daní, ktoré súvisia s nákupmi.

Pred prijatím akejkoľvek rezervácie, nákupu alebo objednávky sa môže vyžadovať overenie predložených údajov. Pokiaľ nie je zákonom stanovené inak alebo výslovne nami uvedené, cena, sadzba a dostupnosť produktov alebo služieb sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Súhlasíte s tým, že rezervácie, nákupy a služby podliehajú dodatočným zmluvným podmienkam uloženým nami alebo spoločnosťou, ktorá vám požičiava auto.

Podmienky používania webovej stránky
Je zakázané, aby ktokoľvek používal akékoľvek zariadenie alebo softvérový program na priame alebo nepriame prepojenie alebo pokus o prepojenie s touto webovou stránkou, aby získal obsah a/alebo akékoľvek iné údaje vrátane cien. Je tiež zakázané zasahovať alebo sa pokúšať zasahovať do normálneho fungovania tejto webovej stránky. Ukončíme akúkoľvek činnosť, ktorá podľa nášho názoru spôsobuje neprimerané zaťaženie alebo namáhanie našich systémov. Neustále monitorujeme každého, kto pristupuje na naše webové stránky, a ukončíme aktivity všetkých automatizovaných systémov alebo osôb, ktoré vykonávajú neprimerané množstvo vyhľadávaní s cieľom získať prístup k informáciám a/alebo cenám, a tieto systémy/osoby na našich webových stránkach zablokujeme. Vaším používaním webovej stránky vyjadrujete váš súhlas s tým, že ste viazaný(-á) týmito podmienkami používania. 

Ochrana údajov
Vaše súkromie je pre nás dôležité. Používaním tejto stránky súhlasíte s podmienkami vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Používanie súborov cookies a iných technológií sledovania
Môžeme používať súbory cookies a iné technológie na uľahčenie a sledovanie vášho využívania služieb ponúkaných na tejto webovej stránke a v súvislosti s našou emailovou komunikáciou. Ďalšie informácie nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov. 

Hodnotenia zákazníkov
Hotové hodnotenia sa môžu nahrať na naše webové stránky len za účelom informovania zákazníkov o vašom názore na službu a kvalitu požičovne vozidiel. Spoločnosť Rentalcars.com ich môže čiastočne alebo úplne použiť na našich platformách, platformách sociálnych médií, v informačných bulletinoch, špeciálnych propagačných akciách, mobilných aplikáciách alebo iných kanáloch, ktoré vlastní, hosťuje, používa alebo kontroluje spoločnosť Rentalcars.com. Odoslaním hodnotenia súhlasíte s vyššie uvedeným použitím hodnotenia. Vyhradzujeme si právo upraviť, odmietnuť alebo odstrániť hodnotenia na základe vlastného uváženia.

Hodnotenia vyjadrujú osobné názory zákazníkov spoločnosti Rentalcars.com, ktorí vyplnili dotazník po ukončení prenájmu. Tieto názory nemusia nevyhnutne predstavovať názory spoločnosti Rentalcars.com.

Tieto zmluvné podmienky sa v povolenom rozsahu riadia anglickým právom v nevýlučnej jurisdikcii súdov Anglicka.

Uvedené Všeobecné informácie a Zmluvné podmienky sú platné v čase tlače. 

Ochrana podľa smernice o balíku cestovných služieb
Ak si na svoju cestu alebo dovolenku rezervujete ďalšie cestovné služby od iného poskytovateľa služieb prostredníctvom prepojenia na našej stránke s potvrdením, NEBUDÚ sa na vás vzťahovať práva priznané cestujúcim, ktorí si zaobstarali balíky služieb podľa smernice EÚ 2015/2302. 

Spoločnosť Rentalcars.com preto nenesie zodpovednosť za riadne poskytnutie týchto ďalších cestovných služieb. V prípade problémov sa obráťte na príslušného poskytovateľa služby. 

Ak si však zarezervujete ďalšie cestovné služby prostredníctvom prepojenia najneskôr do 24 hodín od prijatia potvrdenia o rezervácii od spoločnosti Rentalcars.com a tieto dodatočné cestovné služby predstavujú 25 % alebo viac z kombinovanej hodnoty oboch rezervácií, tieto cestovné služby sa stanú súčasťou spojených cestovných služieb. V takom prípade má spoločnosť Rentalcars.com tak, ako to vyžaduje právo EÚ, zabezpečenú ochranu na účely vrátenia peňazí, ktoré ste zaplatili spoločnosti Rentalcars.com za služby, ktoré neboli poskytnuté z dôvodu jej platobnej neschopnosti. Upozorňujeme, že z tohto ustanovenia nevyplýva náhrada v prípade platobnej neschopnosti príslušného poskytovateľa služby. 

Spoločnosť Rentalcars.com má ochranu pre prípad platobnej neschopnosti v poisťovni Travel & General Insurance Services Limited (t&g) registrovanej pod číslom 02527363 a finančne istenej spoločnosťou Hiscox Insurance Company Limited (Hiscox), ktorá je registrovaná pod číslom 00070234. Spoločnosti t&g a Hiscox sú povolené a regulované britským Úradom pre finančnú etiku (Financial Conduct Authority) a Finančným regulačným úradom (Prudential Regulation Authority) (číslo 113849). 

Cestujúci sa môžu obrátiť na tento subjekt alebo, ak je to relevantné, na telefonickú linku príslušného orgánu s tel. č. 01702 811397 (Kópia poistnej zmluvy je dostupná na požiadanie poistenca) v prípade, že mu boli odopreté cestovné služby z dôvodu platobnej neschopnosti spoločnosti Rentalcars.com. 

Poznámka: Táto ochrana pre prípad platobnej neschopnosti nezahŕňa zmluvy so stranami inými ako spoločnosť Rentalcars.com, ktorých podstata môže byť naplnená napriek platobnej neschopnosti spoločnosti Rentalcars.com. 

Smernica (EÚ) 2015/2302 transponovaná do vnútroštátneho práva http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111168479/data.html