Paano kami makakatulong?

Maaari mo Kaming Kontakin anumang oras – ngunit bago mo gawin ito, maglaan ng sandali para tingnan ang listahan namin ng Mga Madalas Itanong. Maaaring nandito ang sagot na hinahanap mo…

Ano ang kailangan ko para kolektahin ang sasakyan?
Sa pagsundo, ang pangunahin tsuper ay dapat mayroong payment card na may pangalan niya at may sapat na pondo para sa excess / halaga ng deposito at para sa pagbabayad ng mga lokal na buwis, karagdagang kagamitan at iba pang bagay na binili sa car hire counter. Ang pangunahing tsuper at sinumang karagdagang tsuper ay kailangang magbigay ng lisensya sa pagmamaneho na nakalagay ang kanilang pangalan, pati na rin ang Rentalcars.com voucher / eVoucher, na ibinibigay matapos makompirma ang iyong booking.
Puwede ba akong mag-rent ng kotse kung wala akong credit card?
Kapag kukunin ang sasakyan, kakailanganin mong magbigay ng deposito; mangyaring sumangguni sa"Deposito, Excess at Cover" na seksyon ng mga alituntunin at kondisyon. Sinisuguro ng depositong ito na maaring mabayaran ng kostumer ang anumang pinsala sa sasakyan at / o kagamitan.
Ito ay pangkaraniwang gawain ng mga kompanya ng paupahang sasakyan, ay karaniwang kinukuha sa pamamagitan ng pag-block ng halaga sa credit card ng pangunahing tsuper. Sa “Impormasyon sa Pagbabayad” na seksyon, makikita sa mga alituntunin at kondisyon kung anong uri ng mga card ang tinatanggap.
Anong mga paraan sa pagbabayad ang tinatanggap niyo?
Tinatanggap ng Rentalcars.com ang karamihan ng mga paraan ng pagbabayad sa internet, kabilang ang ngunit hindi limitado sa: credit card, debit card, virtual, prepaid, post-paid, Switch/Maestro, MasterCard, American Express at Bancomat. Tumatanggap din kami ng bank transfer at Direct Debit.

Pakitandaan: mahalaga na ang pangunahing driver ay may balidong valid credit card na nasa sarili niyang pangalan kapag kinukuha ang sasakyan (para sa deposito).
Ano ang mga pangangailangan sa driver's license?
Sa counter, ang bawat tsuper ay kailangang magpresenta ng kanyang lisensya sa pagmamaneho na ginamit nya ng mga isang taon man lang (kadalasan ay dalawang taon). Ang mga paso at probisyonal na lisensya ay hindi na tatanggapin.
Ang counter staff ay kakailanganin ding itsek kung ikaw ay may paglabag / multa sa iyong lisensya. Kung ang iyong lisensya ay ibinigay sa England, Wales o Scotland, kailangan mong malaman ang isang mahalagang pagbabagongiminungkahi nuong Hunyo 8, 2015.
Kung mayroon kang paglabag, o kung binawi ang iyong lisensya, mangyaring Kontakin kami sa lalong madaling panahon dahil maari nitong limitahan ang mga opsyon mo sa pag-upa.
Kung uupa ka ng sasakyan sa ibang bansa, mangyarin itsek ang iyong voucher upang malaman kung kailangan mo ng International Driving Permit (karaniwang tinatawag na International Driving Licence, ngunit "Permit" ang mas tamang tawag) pati na rin ang iyong national driving licence.
Kailangan kong amyendahan ang aking booking / idagdag ang aking flight number
Maaari mong amyendahan ang booking mo online gamit ang aming Amend Booking na pasilidad. Mag-log in lang, i-click ang Aking Booking o Ang Aking Account at gawin ang mga nais mong pagbabago. Hindi sumisingil ang Rentalcars.com ng mga administration fees para amyendahan / baguhin ang mga booking. Subalit, ang pagbabago sa booking mo ay maaaring mag-trigger ng pagbabago sa Rate / Presyo, o isang singil na maaaring nakatakda mula sa materyal na pagbabago, katulad ng tagal ng rental o uri ng kotse. Maaari mo ring amyendahan / idagdag ang numero ng iyong flight dito.
Hindi ko natanggap ang aking confirmation voucher
Maaari mong subaybayan at repasuhin ang status ng iyong booking anumang oras sa pamamagitan ng pag-log in sa Aking Booking o Ang iyong Account. Ang mga confirmation voucher ay magiging available kapag natanggap ang buong bayad.
Paano ako gagawa ng Account?
Ang paggawa ng account ay isa sa pinakamadaling paraan upang tingnan at pamahalaan lahat ng mga booking mo: nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Sa home page ng website, sa kanang bahaging panig ng toolbar, makikita mo ang button na “Ang Aking Account”.
 • I-click ang “Ang Aking Account”.
 • I-click ang “Gumawa ng Account”.
 • Ipasok ang email address at password na gusto mong gamitin.
 • Makakatanggap ka ng email na magpapapatotoo sa iyo sa iyong account. I-click ang button na “Verify your account now”.
 • Kapag nakumpleto ito, makakapag-log in ka at mapapamahalaan lahat ng iyong mga booking sa pamamagitan ng iyong seksyon ng mga booking ng account.
Mayroon bang anumang karagdagang singil na babayaran sa rental counter?
Sa kabila ng pagbibigay ng Rentalcars.com ng mga inclusive rate, may mga pagkakataong ang mga singil ay babayaran sa car hire counter. Ang anunang Mandatoryong Lokal na Singil (hindi mga ekstra) ay malinaw na ipapakita sa proseso ng iyong booking at sa dokumentasyon ng iyong pag-upa. Ang lahat ng mga lokal na singil ay direktang babayaran sa kompanya ng paupahang sasakyan sa pagpirma ng kasunduan sa upa. Maaring kabilang sa singil na ito ang
 • Singil sa Pasilidad - Singil sa Paliparan na tulong para sa pagtatayo ng mga pasilidad.
 • Singil sa Winterisation - Para mabayaran ang karagdagang kagamitan sa panahon ng taglamig.
 • At iba pang item na pinili mo sa counter.
Paano ko babayaran ang karagdagang kagamitan?
Lahat ng mga karagdagang ekstra ay babayaran sa rental counter at hindi kasama ang VAT. Kung kailangan mo ng mga karagdagang ekstra (kabilang ang ngunit hindi limitado sa: mga child seat, GPS, mga snow chain, mga snow tyre at mga ski rack) mag-log in lang, i-click ang Amend Booking at idagdag ang mga kailangan mong ekstra.
Kung mayroon kang anumang karagdagang pangangailangan, pakisama sila sa iyong hiling sa booking. Subalit, hindi magagarantiya ng Rentalcars.com ang pagiging available nila.
Kailangan ko bang magbayad para sa mga additional na driver?
Kung kailangan mo ng mga additional na driver, pakisama sila sa iyong hiling sa booking o mag-log in sa Amend Booking, kung saan mo maidaragdag ito sa iyong reservation. Maaaring mayroong karagdagang bayad at babayaran ito sa rental counter (maliban kung nakatukoy sa confirmation voucher ng Rentalcars.com).

Lahat ng mga taong nagmamaneho sa sasakyan ay dapat laging dala ang driver's license nila.
Sisingilin ba ako kung gusto kong i-pick ang kotse sa labas ng karaniwang oras ng trabaho?
Kung inaatas mo na ang kotse ay makukuha sa labas ng normal na oras ng opisina, sa pagkuha man o pagsauli, makikipa-ayos ang kompanyang nagpapaupa ng kotse na naroon ang miyembro ng kawani. Ang paunang abiso ay inaatas para sa serbisyong ito at magkakaroon ng bayad upang sakupin ang mga karagdagang oras ng tao.
Nagbabalak akong magbiyahe sa labas ng bansa
Kung kasama sa mga plano mo sa pagbiyahe ang pagmamaneho sa labas ng bansa kung saan nag-rent, pagtawid sa mga border o pagbiyahe sa iba't ibang isla sa loob ng parehong bansa, mangyaring abisuhan ang aming team nang hindi bababa sa 7 araw bago kolektahin ang sasakyan. Maaaring lapatan ng mga restriksiyon para sa ilang mga bansa at maaaring kailanganin naming payuhan ang car rental company. Sa ilang mga kaso, maaaring kailangang bumili ng karagdagang cover ng insurance, na babayaran sa rental counter, at mag-aabiso ang aming team kung angkop ito sa kaso mo.

Pakitandaan: hindi posibleng gumawa ng mga international na one way rental na nagsisimula sa UK.
Ano ang mangyayari kung ma-delay o makansela ang aking flight?
Kung naantala o nakansela ang flight mo, mangyaring mag-email o tawagan ang aming koponan nang maaga hangga\'t maari.
Kung nakapagbigay ka na ng mga detalye ng iyong flight, maaring masubaybayan ng kompanyang nagpapaupa ng sasakayan ang iyong flight at maaring i-hold ang sasakyan ng mga isang oras.

Ang Rentalcars.com ay walang anumang pananagutan at hindi dapat na panagutin sa anumang kawalan, pinsala o pagbabago sa iyong plano na sanhi ng pagkaantala ng flight o kanselasyon.
Ano ang fuel policy?
Ang bawat kompanya ng paupahang sasakyan ay mayroong sariling Polisiya sa Gasolina na makikita sa proseso ng booking. Ang iyong polisiya sa gasolina ay ipapakita sa iyong voucher ng kompirmasyon at sa kasunduan sa upa sa car hire counter.
Kung uupa ka ng mga 3 araw o mas mababa, maari mo itong sabihin sa kompanya ng paupahang sasakyan kapag ikaw ang uupa para makahanap sila ng alternatibong planong panggasolina para sa iyo.
Karamihan sa mga kompanya ng paupahang sasakyan ay humihingi ng deposito o bayad sa simula ng upa para sa gasolina. Sa kondisyon na ang sasakyan ay naibalik ayon sa polisiya, ang deposito ay ibabablik kapag ihahatid na ang sasakyan.
Paano ko kakanselahin ang aking booking?
Para kanselahin ang inyong booking, mangyaring mag-login sa Amend/Cancel Booking facility, at i-click ang Cancel Booking. Ito ang pinakamabilis at pinakamadaling paraan para kanselahin ang booking mo.
Ano ang cancellation policy?
Ang Ganap na Alituntunin ng aming polisiya sa kanselasyon ay maaring makita sa aming website sa Mga Alituntunin at Kondisyon.
O habang ipinoproseso ang iyong booking sa "Mahalagang Impormasyon":
FULLY PAID sa panahon ng booking: Maaaring kanselahin online nang walang singil hanggang 48 oras bago ang simula ng rental. Ang mga reservation na kinansela sa loob ng 48 oras sa simula ng rental ay sisingilin ng bayad na katumbas ng halaga ng 3-araw na rental. Ang mga bayad sa kanselasyon ay hindi kailanman magiging mas malaki sa halaga ng aktuwal na car rental.
Mga DEPOSIT booking: Ang mga kanselasyong ginawa nang mahigit sa 48 oras bago ang simula ng rental ay sisingilin ng bayad na katumbas ng halaga ng deposito. Ang mga reservation na kinansela sa loob ng 48 oras sa simula ng rental ay sisingilin ng bayad na katumbas ng halaga ng 3-araw na rental o ng halaga ng deposito, alinman ang mas malaki.
MGA NO-SHOW: Ito ay kapag hindi ma-pick up ang sasakyan dahil sa: hindi sapat na dokumentasyon, kabiguang magbigay ng balidong credit card na naglalaman ng sapat na mga pondo upang sakupin ang halaga ng deposito, at/o kabiguang kunin ang kotse sa nakatakdang oras/petsa. Hindi magbibigay ng mga refund para sa mga no-show.

Pakitandaan: ang ilang mga car rental company ay maaaring mayroon ding supplementary cancellation policy; pakitiyak na suriin mo ang mga tuntunin at kondisyon ng iyong rental.
Alamin ang iyong insurance coverage
Pakitiyak na nabasa mo ang mga tuntunin at kundisyon ng sakop na natanggap mo kapag nilalagdaan ang kasunduan sa pag-upa sa pagkuha, upang malaman ang mga hindi kasama at limitasyon ng polisa. Karaniwang hindi kasama sa mga polisa ang mga bagay na katulad ng mga windscreen, salamin, mga gulong, mga tyre, undercarriage, interior, personal na pag-aari, mga singil sa pag-tow at off-road na oras, pati na ang anumang ‘ekstrang kagamitan’ na inupahan mula sa kompanyang nagpapaupa ng kotse, katulad ng mga child seat at mga GPS na device.
Tandaan na mawawalang bisa ang sakop mo dahil sa kapabayaan, mga mali sa pag-refuel o paglabag sa mga tuntunin ng kasunduan sa pag-upa (halimbawa, sa pagmamaneho sa ilalim ng impluwensiya ng alkohol o droga).
Anong insurance mayroon ang aking rental?
Ang lahat ng mga pinapaupahang sasakyan ay dapat mayroong Collision Damage Waiver (CDW) at Theft Protection (TP). Ang parehong polisiya ay maaring:
 • kabilang sa Rentalcars.com package, o
 • binili sa kompanya ng paupahang sasakyan, o
 • ibinigay ng kompanya ng credit card ng kostumer.
Ang uri ng cover ay depende sa kompanya ng paupahang sasakyan at sa lokasyon; pero malinaw itong ipapakita sa mga alituntunin at kondisyon kapag ikaw ay nasa proseso ng booking, at pati na rin sa voucher ng kompirmasyon.
Anong cover ang maaring ibigay ng Rentalcars.com?
Sa pagsundo ng sasakyan, hihingan ka ng kompanya ng paupahan ng sasakyan ng security deposit para kung sakaling mapinsala ang sasakyan habang ito ay iyong inuupahan. Pagkatapos ng upa, ibabalik namin ang anumang halangang* kinuha mula sa iyong deposito / excess - basta ikaw ay nakabili ng alin man sa aming tatlong produktong pamproteksyon bago ang pagsundo ng sasakyan.

Karamihan sa mga pinapaupahang sasakyan ay mayroong polisiya sa CDW na may excess, sa ganitong kaso, maari kang pumili ng dalawang polisiya sa proteksyon:
 1. Damage Protection, saklaw nito ang anumang pinsala sa exterior ng pinapaupahang sasakyan o bahagi ng makina.
 2. Full Protection, nagbibigay ng proteksyoon kagaya ng Damage Protection - at saklaw din ang mga singil sa imobilisasyon, tulong sa daan at lock-out. Ang administratibong singil at iba pang nauugnay na singil ay saklaw din ng Theft Protection.
Karamihan sa mga pinapaupahang sasakyan ay mayroong polisiya sa CDW na may excess, sa ganitong kaso, maari kang pumili ng dalawang polisiya sa proteksyon:
 1. Top-up Protection, nagbibigay ng proteksyong kagaya ng Full Protection.
Kung bibilhin mo ang alin man sa mga produktong ito, makikinabang ka sa proteksyong hatid nito - kahit pa kailangan mong gumawa ng habol o hindi. Kapag nagsimula na ang upa, hindi na kami makakapagbigay pa ng refund para sa halaga ng aming proteksyon.

* Mga Alituntunin at Kondisyon. http://www.rentalcars.com/ph/terms/
Ano ang labis?
Ang excess ay ang maximum na kailangan mong bayaran sakaling magkaproblema sa iyong rental. Kadalasan, kukunin lang ng counter staff ang pera mula sa deposit na iniwan mo nang kinuha mo ang kotse.
 • ‘Damage excess’ (madalas tinatawag na ‘CDW excess’) ay ang maximum na kailangan mong bayaran sa pinsala sa bodywork ng kotse
 • ‘Theft excess’ ay ang maximum na kailangan mong bayaran para ipaayos / palitan ang kotse kung ito ay ninakaw – o napinsala sa tangkang pagnanakaw.
Kung ang damage excess ay £400 at ibinalik mo ang kotse nang may £1,000 na pinsala sa bodywork, kailangan mo lang magbayad ng £400 – ang CDW policy ng kotse ang magbabayad sa natirang £600.
Ano ang Collision Damage Waiver?
Ang Collision Damage Waiver (CDW) ay nililimitahan ang pananagutan ng tsuper kung sakaling mapinsala ang inuupahang sasakyan, ito ay sasaillim sa mga alituntunin ng kasunduan sa upa.
Ibig sabihin nito, ang sasakyang inuupahan mo ay protektado - subalit, halos laging may excess at sa karamihan ng mga destinasyon ay may mga hindi kabilang sa cover. Ang mga item kagaya ng windscreen, goma, ilalim ng sasakyan, kandado, pagpapalit ng susi at pagpapahila ng sasakyan ay kadalasang hindi saklaw ng CDW. Mangyaring itsek ang iyong voucher ng kompirmasyon sa seksyon ng "Ano ang Kabilang."
Ano ang Theft Protection?
Nililimita ng Theft Protection (TP) ang pananagutan ng tsuper para sa mga gastos na nakamit sa pagnanakaw ng inuupahang kotse – o pagkasira na nakamit sa pagnanakaw o pagtangkang pagnanakaw – sa ‘sobre’ na halaga, sasailalim sa mga tuntunin ng kasunduan sa pag-upa. Hindi sakop ng TP ang mga personal effect, na maaaring sakop ng sariling mga polisa ng pagbiyahe o pangtahanan ng tsuper.
Inspeksiyunin ang kalagayan ng iyong rental car: alamin ang mga tampok
Maglaan ng ilang minuto bago umalis sa lokasyon ng rental para makabisa mo kung nasaan ang lahat sa rental car. Suriin ang mga headlight, mga hazards, mga windscreen wiper, mga door lock, reserbang gulong, atbp. Maglakad paikot sa iyong rental car kasama ang ahente bago umalis sa lokasyon ng rental.
Tiyaking itala ang anumang mga gasgas, pipi, atbp. at iulat sila upang walang kalituhan tungkol sa kalagayan ng kotse sa pagbalik. Maaaring maipapayong kumuha ng mga larawan ng rental car bago i-pick up at matapos itong i-drop off.
Bakit ko kailangang lumagda ng kasunduan sa rental counter?
Kumikilos ang Rentalcars.com bilang ahente ng car rental. Ang mga booking na ginawa sa pamamagitan namin ay sasailalim sa aming mga tuntunin at kondisyon. Sasakupin nito ang kasunduan mo sa amin at ilalaan kasama ng iyong dokumentasyon sa rental, pati na ang pagiging available sa aming website.
Ang aktuwal na rental ng sasakyan mo sa gayon ay sasailalim sa batas ng bansa kung saan ito ibinigay sa iyo at sa dahilang ito, aatasan kang lumagda ng rental contract sa kumpanya ng rental. Dapat kang masiyahan na nauunawaan mo (at sinasang-ayunan) ang mga tuntunin at kondisyon ng kontrata.
Iwasan ang mga karagdagang singil sa drop-off
Tiyaking ibalik ang iyong rental car sa oras at petsang nakasaad sa iyong confirmation voucher, para maiwasan ang mga singil sa mga ekstrang oras at/o mga ekstrang araw. Tingnan din ang iyong rental agreement para sa mga rate sa mga karagdagang oras / araw.
Ano ang dapat kong gawin kapag nasiraan ang sasakyan o kung mapasama ako sa isang aksidente?
Kung sakaling magkaroon pagkasira / isang aksidente o mechanical na problema, dapat mong tawagan agad ang car rental company. Dapat magbigay ng awtoridad ang car hire company para sa mga pagkukumpuni o mga replacement car. Magtago ng mga kopya ng lahat ng makabuluhang dokumentasyon na pinakumpleto sa iyo. Maaaring kailanganin ito kung nais mong gumawa ng insurance claim. Para sa mga aksidente, kakailanganin ng police report at incident report mula sa car rental counter.
Kailangan ko ng invoice / resibo
Maaari kang humiling ng resibo anumang oras sa pamamagitan ng pag-log in gamit ang Aking Booking o Ang Aking Account at ipapakit ang button ng resibo. Kung kailangan mo ng VAT invoice, kakailanganin mong mag-log on sa Tawagan kami at punan ang form.
Maaga kong ibinalik ang aking sasakyan - maaari ba akong makakuha ng refund?
Ang mga presyo ay batay sa oras at petsa ng pagkuha at pagbalik at mga petsa na sinang-ayunan mo bago magsimula ang pag-upa mo. Kung nahuli mong ibalik ang kotse o ibalik nang mas maaga, hindi ka makakatanggap ng refund sa oras na hindi nagamit.
Siningil ako ng supplier
Maaaring may ilang dahilan para sa mga lokal na singil, kabilang ang ngunit hindi limitado sa: mga singil sa refuelling, mga karagdagang ekstra, mga parking ticket at mga multa, pagkasira ng sasakyan.
Dapat ilista ng dokumentasyon mo mula sa car rental company ang mga singil.

Kung hindi mo maunawaan ang dokumentasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa aming customer service department na malulugod na tulungan ka, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa supplier sa ngalan mo.
Nakumpleto ko ang aking rental at mayroon akong tanong
Kung mayroon kang tanong tungkol sa nakumpletong rental, mangyaring mag-log on sa Tawagan kami at punan ang online form.
Kailang ko bang mag-deposit kapag kukunin ko na ang kotse?
Oo. Sa pick-up, hihingan ka ng counter staff ng deposit sakaling mapinsala o manakaw ang kotse sa gitna ng iyong rental. Ang deposit amount ay pansamantalang naka-block sa / kinuha mula sa credit / debit card ng pangunahing driver at hahawakan habang may rental ka pa.
Basta maibabalik mo ang kotse nang 'di nasira sa pagtatapos ng rental, maa-unblock ang pera / maibabalik sa loob ng pitong working days.
Kung ang card ng pangunahing driver ay walang sapat na pondo para sa deposit, posibleng hindi ka mapayagan na makuha ang kotse – o aalukin ka ng counter staff na bumili ng dagdag na proteksyon mula sa kanila.
Ito ang standard practice sa lahat ng car hire companies.
Ano pang mga dagdag na proteksyon ang pwede kong makuha mula sa counter staff?
Pwedeng magbenta ang iba't ibang car hire companies ng magkakaibang klase ng dagdag na proteksyon, pero pinakakaraniwan ay ang Super Collision Damage Waiver (SCDW). Depende sa kumpanya, sakop ng SCDW policy:
 • Parts ng kotse na hindi sakop ng standard Collision Damage Waiver policy ng kumpanya (halimbawa, mga bintana at gulong)
 • Bawas sa excess – pagpababa ng maximum na kailangan mong bayaran kung may nasirang sakop ng proteksyon ng kotse
 • Pag-set ng excess sa zero, para hindi mo na kailangang mag-iwan ng deposit sa pick-up – o magbayad para sa pinsalang sakop ng proteksyon ng kotse.